Voorwaarden
Toepasselijke bepalingen en voorwaarden

De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via Komashop worden geplaatst.
Deze bepalingen en voorwaarden regelen de verkoop door Komashop / E.L.S. bvba (“E.L.S. bvba” of “verkoper”) zoals vermeld op de factuur die u (“u” of de “klant”) zal worden toegezonden voor alle bestellingen van (“producten”) welke door E.L.S. bvba worden verkocht, tenzij u een aparte, formele aankoopovereenkomst met E.L.S. bvba hebt gesloten.
Door de bestelling van producten op Komashop of door de aanvaarding van de levering van de op de factuur vermelde producten erkent en aanvaardt u deze bepalingen en voorwaarden. E.L.S. bvba behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te gelegener tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.
Bestelling
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en zijn exclusief de kosten voor verzending.
Merk op dat de betalingen in euro worden gedebiteerd.
De andere valuta worden alleen weergegeven bij wijze van vergelijking.
E.L.S. bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsafwijkingen als gevolg van schommelende wisselkoersen.
Gelieve zorgvuldig de productbeschrijving en de technische details door te nemen voordat u een bestelling plaatst.
Als u vragen hebt over een product kunt u altijd mailen naar info@komashop.eu.
Bestellingen via Komashop zijn door Komashop pas aanvaard nadat u een bevestigingsbericht op uw scherm hebt gekregen waarin u wordt gemeld dat de bestelling met succes is verwerkt en als de betaling goedgekeurd is.
Betalingswijzen
Betaling is mogelijk met VISA, Mastercard, Bancontact/Mister Cash en Maestro.
Het verschuldigde bedrag wordt gedebiteerd in euro.
E.L.S. bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor extra kosten of lasten als gevolg van transactievergoedingen of schommelingen van de wisselkoersen.
Vergewis u ervan dat het opgegeven creditcardnummer en de vervaldatum correct zijn.
Verkeerde informatie kan de verwerking van uw bestelling vertragen.
De betaling met een creditcard is onderhevig aan de goedkeuring van de financiële instelling die de kaart uitgeeft.
E.L.S. bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een financiële instelling om een of andere reden weigeren de creditcard te aanvaarden of te honoreren.
E.L.S. bvba treft alle redelijke voorzorgen, in zoverre de firma daartoe gemachtigd is, om de details van uw bestelling en uw betaling te beveiligen.
Behoudens nalatigheid in hoofde van E.L.S. bvba kan E.L.S. bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van het feit dat een derde partij op ongeoorloofde wijze toegang zou hebben gekregen tot de gegevens welke u bij uw bezoek aan Komashop of bij uw bestelling hebt verstrekt.
Verzending en verhandeling
U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling.
Die kosten worden automatisch voor u berekend en samen met de totale kostprijs van het product van uw creditcardrekening gedebiteerd zodra uw bestelling is verzonden.
Het online-bestelformulier geeft een raming van de toepasselijke verzendings-/verhandelingskosten en van de BTW.
De effectieve kosten kunnen variëren en worden verrekend op de factuur.
E.L.S. bvba werkt met de Post voor de verzending van uw bestelling.
Daarom kan er niet op postbusadressen worden geleverd.
De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en E.L.S. bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.
Beschikbaarheid van het product
Alle producten en diensten worden geleverd volgens beschikbaarheid en kunnen te allen tijde worden geschrapt. Komashop wordt automatisch geactualiseerd om u steeds de meest recente producten aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is. Als de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 15 werkdagen bedraagt, dan wordt u door onze diensten gecontacteerd.
E.L.S. bvba behoudt zich het recht voor met gedeeltelijke verzendingen (gespreide leveringen) te werken en de resterende producten als backorder te boeken voor toekomstige leveringen, tenzij u E.L.S. bvba bij de plaatsing van uw bestelling onmiddellijk laat weten dat u “alleen een volledige levering” aanvaardt. U erkent en aanvaardt dat leveringen van bestellingen die “alleen volledig mogen worden geleverd” door uw verzoek vertraging kunnen oplopen.
Terugzendingsprocedure:
Het factuurnummer is tevens uw TTG-nummer (toelating terugzending goederen). Het TTG-nummer moet duidelijk genoteerd zijn op de terugzendingsverpakking.
Terugzendingen zonder TTG-nummer en een kopie van de originele factuur worden niet aanvaard. De goederen moeten worden teruggestuurd in hun originele verpakking, met alle kabels, voedingen, software en accessoires. Onvolledige producten worden NIET aanvaard.
Alle verzendings- en verhandelingskosten moeten vooraf door de klant worden betaald.
Gelieve uw pakket terug te sturen naar:
E.L.S. bvba
St-Annastraat 26
B-3560 Lummen
België
Overmacht
E.L.S. bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van vertragingen of de niet-naleving van zijn verplichtingen in het kader van deze overeenkomst door staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, Goddelijke tussenkomst, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het Komashop-materiaal, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze bepalingen en voorwaarden dwarsbomen, of door andere oorzaken buiten de wil van E.L.S. bvba.
Exportbeperkingen
De producten van E.L.S. bvba zijn onderworpen aan de Belgische uitvoerwetten en -voorschriften. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid, met inbegrip van alle kosten en honoraria, voor de verwerving van de noodzakelijke vergunningen of officiële attesten met betrekking tot de aard van de geëxporteerde producten, hun bestemming of hun gebruik.
Toepasselijke wetten en rechtsgebied
De verkoop van de producten valt in de breedst mogelijke zin onder de Belgische wet en de partijen erkennen dat alleen de Brusselse handelsrechtbank (België) bevoegd is.
Gebruik van elektronische berichten
De verkoop van producten op Komashop gebeurt elektronisch.
U geeft E.L.S. bvba bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren.
E.L.S. bvba mag u e-mailberichten en andere mededelingen over uw bestelling opsturen via het Internet.
U aanvaardt in de breedste zin van de wet dat deze bepaling alle wetten vervangt die andere methodes of een andere timing voorzien voor de ontvangst van berichten over uw bestelling.
E.L.S. bvba behoudt zich het recht voor berichten en kennisgevingen te versturen op een andere manier dan via de gewone post, alsook het recht om schriftelijke berichten te ontvangen voor zover die methode elders in deze overeenkomst is beschreven.
Bij een geschil verbindt u zich ertoe, in de breedste zin van de wet, de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.
Integrale overeenkomst
De bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst tussen Komashop/E.L.S. bvba en uzelf vormen de integrale en definitieve bevestiging van de akkoorden en afspraken tussen de partijen met betrekking tot de inhoud van deze overeenkomst en vervangen alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken, overeenkomsten of besprekingen.
Dat E.L.S. bvba de toepassing van een bepaling of een voorwaarde van deze overeenkomst niet eist of zijn rechten in het kader van deze overeenkomst niet opeist betekent niet dat E.L.S. bvba afziet van zijn rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze overeenkomst.